ODC İŞ ÇÖZÜMLERİ DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ODC İş Çözümleri Danışmanlık Ticaret  A.Ş (“SmartMessage”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

1) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

 

Kişisel verileriniz SmartMessage tarafından iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçları  doğrultusunda  işlenebilecektir.

 

 • SmartMessage’a yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • İş ilanlarımızdan haberdar olmayı talep etmeniz halinde ilanlarımızdan sizleri haberdar edilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.
 • İşe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Tanımlanan göreve uygunlugunuzu ölçmek için yetkinlik testi yapılacak platforma yönlendirmenizin sağlanması, çalışan adayına gerekli test ve sınavların yapılması.
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

2) Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Usulü:

 

SmartMessage, çalışan adaylarının kişisel verilerini işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. SmartMessage tarafından toplanan ve kullanılan, çalışan adaylarına ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

 

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hali, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, cinsiyet, eğitim durumu, askerlik bilgileri, adres bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, özgeçmiş detayları, sağlık bilgileri, referans bilgileri.

 

3) Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları:

 

Çalışan adayının kişisel verileri insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarına çeşitli test ve sınavlar yapılması ve çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilere, yurt dışında bulunan “bulut servis sağlayıcılarına”, şirket doktoruna ve Teknokent’e aktarılmaktadır.

 

4) Kişisel Verilerinizin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Kisisel verileriniz bir sözlesmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılmasi veya korunması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işbu “Aydınlatma Metni” kapsamında bilgilendirme yapılarak ve gerektiği durumlarda açık rızanız alınarak elde edilmektedir. Çalışan adaylarının kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

 

 • Yazılı veya elektronik ortamda paylaşılan dijital başvuru formları vasıtası ile iletilen başvuru formları ve özgeçmişler.
 • SmartMessage’a e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırılan başvuru formları ve özgeçmişler.
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla yapılan video konferanslarda ya da telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde  mülakat sırasında edinilen bilgiler.
 • SmartMessage tarafından kullanılmakta olan kariyer platformları, kariyer portalları, sınav ve kişilik envanteri çalışmasının gerçekleştirildiği sistemler vasıtasıyla edinilen bilgiler.
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar sırasında edinilen bilgiler.
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri vasıtasıyla edinilen bilgiler

5) 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahiplerinin hakları:

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme.
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.smartmessage.com adresli web sayfamızda yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak SmartMessage’a  iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Çalışan Adayı, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, SmartMessage’ı bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Çalışan Adayı’nın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, SmartMessage’ın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde SmartMessage tarafından revize edilebilir. Revize edilmiş versiyonları www.smartmessage.com  adresli web sayfamızda yayınlanacaktır.

 

** Özel olarak talep edilmediği sürece, bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerin(ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, sabıka kaydı,cinsel hayata ilişkin veriler, biyometrik ve genetik veriler) yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

 

**Referans Bilgilendirme Taahhüdü
Özgeçmişinizde referans belirtilmiş olması halinde referans kontrolü yapılması amacıyla referansınız ile iletişime geçilebileceğini, ilgili kişilere ilişkin kişisel verilerin ilgili şirket ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt etmektesiniz.