ODC İŞ ÇÖZÜMLERİ DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR AYDINLATMA METNİ

 

1) Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerin Korunması

 

Veri Sorumlusu sıfatıyla ODC İş Çözümleri Danışmanlık Ticaret A.Ş olarak (metnin devamında  “SmartMessage” olarak anılacaktır) kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında her türlü kişisel verinin  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında olması ve bu kanuna uygun şekilde işlenerek saklanması hususlarına önem vermekteyiz. Bu çerçevede Şirketimiz, ürün ve hizmetlerimizden yararlanan müşterilerimiz dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, stajyerlerimiz, çalışan adaylarımız, hissedarlarımız, yetkililerimiz, tedarikçilerimiz, danışmanlarımız, işbirliği yaptığımız şirketler ve bunların çalışanları, hissedarları, yetkilileri, ziyaretçilerimiz ve şirketimizle irtibat halinde olan kişilerin verilerini “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir.

 

2) Kişisel Veri Nedir?

 

Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, SGK numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri niteliğindedir.

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 ve 6. maddelerine uygun şekilde;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi,  kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

Bu koşulların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirketimiz kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır. KVKK’nın 5/2. ve 6/3. maddelerde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması halinde ilgili kişisel veri(leri) ancak açık rızaya dayalı olarak işleyebilecektir. Veri sahibinin, rızasını her zaman geri alma imkanına sahip olduğunu hatırlatmak isteriz.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler aşağıdadır:

 

2.1) Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

 

2.1.1 İşlenen Kişisel Verileriniz:

 

Kimlik (isim, soy isim) ve iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, IP, ülke bilgisi) bilgileriniz tarafımızca, çerezler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

 

2.1.2 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

 

Web sitemizde, şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin sağlanması, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın artırılması, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı çerezler kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılar ile buluşturulabilmesi amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı da söz konusudur.

 

2.1.3 İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin Amaçlar başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlar, ilişkili olduğumuz yurt içinde ve yurt dışındaki tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

 

2.1.4 Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi ve Toplanma Yöntemi

 

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ya da üçüncü kişilerden sizlerin beyanı ile ya da çerez yoluyla elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5, 8. ve 9.  madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

2.2) Fiziksel Ziyaretçilerimiz

 

2.2.1    İşlenen Kişisel Verileriniz:

 

İş yerimizi ziyaretiniz kapsamında  ad soyadı, TCKN, telefon, e-posta adresi, ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, güvenlik kamera kayıtları, kablosuz internet erişimi talebi olması halinde ise; IP adresi, internet giriş-çıkış log kayıtları bilgileriniz işlenebilmektedir.

 

2.2.2    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

 

 • Yerleşke binasında güvenliğin sağlanması hedefiyle kamera kaydı ile izleme yapılması,
 • Kapı geçişlerine dair raporun tutulması için ziyaretçi bilgilerinin alınması,
 • Misafir kablosuz internet ağının sağlanması.

2.2.3 İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

 

Madde 2’de sayılan amaçların gerektirdiği ölçüde söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

2.2.4 Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi ve Toplanma Yöntemi:

 

Söz konusu kişisel veri şirket yerleşkesini fiziki ziyaretiniz sırasında sizlerden; yazılı,sözlü, fiziki ya da CCTV kamerası aracılığıyla yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde  Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2.3) Potansiyel Müşteri/Tedarikçi/İş Ortaklarımız

 

2.3.1  İşlenen Kişisel Verileriniz:

 

 • Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, T.C./Vergikimlik no, İmza, Kimliğin ilk sayfasında yer alan bilgiler )
 • İletişim Bilgileri (Telefon no, Adres, E-posta adresi)
 • Hukuki işlemlere dair bilgiler
 • Finans Bilgisi (Banka hesap bilgileri)

2.3.2 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet ve ürünlere yönelik teklif sürecinin yürütülmesi,
 • Tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi.

2.3.3 İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında  yukarıda yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt içindeki; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

 

2.3.4 Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi ve Toplanma Yöntemi:

 

SmartMessage ile iş ilişkiniz kapsamında, kişisel verilerinizi doğrudan tarafınızdan, tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan ve yasal mercilerden olmak şartıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olma,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Açık rıza

2.4) Müşterilerimiz:

 

2.4.1    İşlenen Kişisel Verileriniz:

 

 • Kimlik Bilgileri (Ad -soyad, T.C. kimlik no,vergi no, imza, kimliğin ilk sayfasında yer alan bilgiler)
 • İletişim Bilgileri (Telefon no, adres, e-posta adresi)
 • Müşteri İşlemleri (Ses kaydı, fiyat bilgisi, müşteri yorumları)
 • Müşteri İşlem Verileriniz: Sipariş ve talep bilgisi, senet ve çek bilgileri benzeri bilgiler.
 • Görsel Kayıt Verileri: Fotoğraf bilgisi
 • Mesleki deneyim verisi
 • Risk yönetimi verileriniz
 • Finans bilgisi (Kredi kart bilgileri, IBAN numarası bilgileri,banka hesap bilgileri, fatura, borç, tahsilat bilgileri)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Uyuşmazlık durumunda dava dosya bilgileri, ihtarnameler ve adli/idari yazışmalarda yer alan veriler)

2.4.2 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

 

 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet tekliflerinin sunulması,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında kutlama ve tebrik amaçlı mail veya hediye gönderimi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Seyahat ve konaklama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteriler hedef kitlenin belirlenmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Bordrolama/Bütçe raporlama süreci,
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Taleplerin yönetilmesi

2.4.3 İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma bir üstteki başlık altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, yurt içinde ve yurt dışındaki işortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 

2.4.4 Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi ve Toplanma Yöntemi:

 

SmartMessage ile iş ilişkiniz kapsamında, kişisel verilerinizi doğrudan tarafınızdan, tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan ve yasal mercilerden olmak şartıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Açık rıza

2.5) Tedarikçilerimiz ve İş Ortaklarımız

 

2.5.1    İşlenen Kişisel Verileriniz:

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, kimlik kartının ön yüzündeki bilgiler, TCKN, pasaport numarası, vergi numarası, imza,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,
 • Finans Bilgileriniz: Banka hesap ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Mesleki yeterliliğe ilişkin bilgiler.

2.5.2 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

 

 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

2.5.3 İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin bir üst başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, yurt içinde ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 

2.5.4 Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi ve Toplanma Yöntemi:

 

SmartMessage ile iş ilişkiniz kapsamında, kişisel verilerinizi doğrudantarafınızdan, tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan ve yasal mercilerden olmak şartıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Açık rıza.

 

Aydınlatma beyanında yer alan bilgiler, şirketimizin işleme faaliyetlerinin geneline uygulanabilir olan hususları içermekte olup gerekli olduğu durumlarda veya durumun niteliğine bağlı olarak özel aydınlatma beyanları sözkonusu olduğunda ilgili kişilere ayrıca sunulmaktadır. Çalışan ve aday çalışan aydınlatma metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Çalışan Aydınlatma Beyanı

Aday Çalışan Aydınlatma Beyanı

 

3) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda SmartMessage talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da SmartMessage’a daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. SmartMessage’ın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

 

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

 

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olan Şirketimizin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 62/A 34771 Ümraniye-İstanbul adresine yapabilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

 

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@smartmessage.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı odciscozumleri@hs02.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, SmartMessage tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, SmartMessage kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Başvurular,  Kişisel  Verileri  Koruma  Kurulu  tarafından  alınacak  karar  ile  bir  ücret  tarifesi yayınlamadığı  sürece  ücretsiz  olarak  yapılacaktır.  Başvurulara  verilecek  cevapların  10  (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir. Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Kişisel veriler SmartMessage tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  E-posta adresinizi, ürünümüzle ilgili bilgi ve pazarlama içerikli mesajlar göndermek amacıyla da kullanabiliriz. SmartMessage tarafından gönderilen  bu tür mesajlarda mevcut olan “Aboneliği İptal Et” tuşuna tıkladığınız zaman bu mesajlar size gönderilmeyecektir.

 

Bu Aydınlatma SmartMessage tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. SmartMessage  bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin web adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.