Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi̇ne İlişkin Aydinlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kim?

Veri Sorumlusu sıfatıyla ODC İş Çözümleri Danışmanlık Ticaret A.Ş olarak (metnin devamında  “SmartMessage” olarak anılacaktır) kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında her türlü kişisel verinin  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında olması ve bu kanuna uygun şekilde işlenerek saklanması hususlarına önem vermekteyiz. Bu çerçevede Şirketimiz, ürün ve hizmetlerimizden yararlanan müşterilerimiz dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, stajyerlerimiz, çalışan adaylarımız, hissedarlarımız, yetkililerimiz, tedarikçilerimiz, danışmanlarımız, işbirliği yaptığımız şirketler ve bunların çalışanları, hissedarları, yetkilileri, ziyaretçilerimiz ve şirketimizle irtibat halinde olan kişilerin verilerini “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşleniyor?

Kanun’da ve ilgili  mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olmak koşuluve6563 Sayılı Elektronik  Ticaretin Düzenlenmesi  Hakkında Kanun ve ilgili  mevzuattan kaynaklanan  yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde

 • Sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması, kullanıcı profillerinizi belirlemek, istek, talep ve şikayetlerinizi değerlendirmek,
 • SmartMessage’ınkurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Sizlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit ederek hizmetlerimizi bu yönde revize edebilmek,
 • SmartMessage’ınreklam ve pazarlama faaliyetlerini icra edebilmesi,
 • Tarafınızla kurulmuş sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Ödeme işlemlerinize ilişkin itiraz ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi,
 • SmartMessage’ın hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • SmartMessage’ın müşteripolitikalarının yürütülmesi,
 • SmartMessage’ın yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Mevzuat hükümlerince  denetime  yetkili  devlet  kurumlarına  mevzuattan  kaynaklı  bilgi verilmesi,
 • Sizlerden gelen  talep  ve  soruların  cevaplanması,  veri  sahibi  talep  ve  şikayet  yönetimi, potansiyel iş ortakları ile iletişimin sağlanmasıamacı ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve Kanun’un 11. maddesi kapsamında kullanacağınız haklar çerçevesinde işlenebilecektir.

Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliyor?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve iş birliği içerisinde olduğumuz şirketlere, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve sunduğumuz hizmetlerden faydalanmanız için KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Saklama Süresi

Toplanan kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak  sitemizi ziyaretiniz esnasında veya iş / ticari ilişkisi süresince tarafımızdan fiziki ve elektronik yöntemler ile işburada yazan amaçlara veya açık rızanıza dayalı olarak yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan veritabanlarında (Batı Avrupa’da bulunan Google’ın veritabanları, Hollanda’da bulunan Microsoft Azure’un veri tabanları, Irlanda’da bulunan Hubspot veritabanı,) toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KVKK Madde 11. Kapsamındaki Haklarınız ve Bize Başvuru Yöntemleriniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinize aktarıldığını üçüncü kişilere bildirme,
 • Yasa ve diğer düzenlemelerin ilgili hükümlerine uygun olarak verilerinizin işlenmiş olmasına rağmen, işlenmeyi gerektiren nedenlerinin ortadan kalkması veya imha edilmesinin istenmesi halinde kişisel verilerinizin silinmesi ve bu bağlamda aktarılan kişisel verilerinizin işlenmesi halinde üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin başvurularınızı ve taleplerinizi buradaki dokümanı doldurarak. Başvurunuzu değerlendirmemize müteakip mümkün olan en kısa sürede ve başvurunuzun bize ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde size geri dönüş sağlayacağız.